Algemene voorwaarden Snoeppieto Veldhoven


Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot de levering van diensten door Snoeppieto Veldhoven (verder te noemen “Snoeppieto”). Onder levering van diensten wordt verstaan de verzorging van huisbezoeken, evenementen, party´s, exploitaties en het ten dienste stellen voor reclame en marketing activiteiten in de ruimste zin van het woord waarin ook zijn begrepen de levering van personeel, locaties en materieel. Binnen ons aanbod van diensten wordt onderscheid gemaakt tussen “Huisbezoeken” en “Zakelijke bezoeken”.

Huisbezoeken
Een huisbezoek dat door de boekende partij bij Snoeppieto wordt geboekt moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de boekende partij heeft geen oogmerk om een commercieel belang te dienen en er is geen enkel zakelijk of commercieel karakter voor de boekende partij aanwezig. Hierbij is de grootte van de locatie, het aantal aanwezigen of het feit dat de locatie een privé woning betreft dus niet bepalend.
  • het bezoek is primair gericht op de eigen (klein)kinderen in een familiale sfeer.

Onder huisbezoeken scharen wij dus niet de bezoeken aan scholen, kinderopvang bedrijven, verenigingen, bedrijven of andere organisaties waar deze familiale sfeer ontbreekt. Bij dergelijke bezoeken spreken wij van een zakelijk bezoek. Hiervoor gelden andere tarieven en voorwaarden, welke wij van geval tot geval zullen bespreken.

Zakelijke bezoeken
Naast huisbezoeken verzorgen wij bezoeken aan o.a. scholen, bedrijven, (buurt)verenigingen, kinderdagverblijven, kinderopvangbedrijven etc. Deze bezoeken en de hiervoor gehanteerde tarieven zijn specifiek afgestemd op de gewenste invulling van het Sinterklaasfeest door de boekende partij. Vanwege de grote diversiteit aan mogelijkheden kunnen we hier geen vast tarief voor opgeven.

Aanbiedingen huisbezoeken en zakelijke bezoeken
Aanbiedingen worden door Snoeppieto gedaan door middel van een vrijblijvende offerte per e-mail. Deze offerte dient door de boekende partij voor akkoord te worden bevestigd voor het definitief maken van de boeking. Indien akkoord wordt gegaan met de offerte wordt ook impliciet akkoord gegaan met de Algemene Voorwaarden van Snoeppieto en indien van toepassing met de Regels voor het huisbezoek.

Reservering van een huisbezoek
Een reservering voor een huisbezoek voor een bepaalde datum en tijd, wordt pas een definitieve boeking nadat u van Snoeppieto per e-mail een bevestiging heeft ontvangen van uw reservering en u binnen 5 dagen deze bevestiging voor akkoord terugstuurt naar Snoeppieto.

Indien akkoord wordt gegaan met deze bevestiging wordt ook impliciet akkoord gegaan met de Algemene Voorwaarden die bij Snoeppieto gelden. Verzuimt u of bent u te laat, dan vervallen uw rechten op de gereserveerde tijd automatisch. Wij adviseren u om in dit geval contact met ons op te nemen als u de boeking toch door wilt laten gaan. Soms kan de boeking alsnog doorgaan, maar het kan ook zijn dat de door u gereserveerde tijd inmiddels aan iemand anders is vergeven. Wij kunnen dan in overleg met u een andere tijd uitzoeken.

Ontbinding van een huisbezoek
Indien een huisbezoek wordt geannuleerd door de boekende partij zijn wij genoodzaakt om de volgende kosten alsnog in rekening te brengen:
Annulering tot 8 weken voor de bezoekdatum geen kosten aan verbonden.
Annulering van 8 weken tot 6 weken voor de bezoekdatum 50% van het totaalbedrag.
Annulering van 6 weken tot 4 weken voor de bezoekdatum 75% van het totaalbedrag.
Annulering korter dan 4 weken voor de bezoekdatum 100% van het totaalbedrag.

Reservering van een zakelijk bezoek
Een reservering voor een zakelijk bezoek voor een bepaalde datum en tijd, wordt pas een definitieve boeking nadat u van Snoeppieto per e-mail een offerte heeft ontvangen van uw reservering en u vóór de geldigheidsdatum uw akkoord bevestigt. U bevestigt uw reservering door ons een ondertekend exemplaar van de offerte per post of e-mail terug te zenden. Nadat uw bevestiging in goede orde is ontvangen, krijgt u een definitieve bevestiging van uw bezoek met een betaalopdracht en een gestelde betalingstermijn.

Indien akkoord wordt gegaan met deze bevestiging wordt ook impliciet akkoord gegaan met de Algemene Voorwaarden die bij Snoeppieto gelden. Verzuimt u of bent u te laat, dan vervallen uw rechten op de gereserveerde tijd automatisch. Wij adviseren u om in dit geval contact met ons op te nemen als u de boeking toch door wilt laten gaan. Soms kan de boeking alsnog doorgaan, maar het kan ook zijn dat de door u gereserveerde tijd inmiddels aan iemand anders is vergeven. Wij kunnen dan in overleg met u een andere tijd uitzoeken.

Ontbinding van een zakelijk bezoek
Ingeval de boekende partij afziet van een overeengekomen zakelijk bezoek zijn wij genoodzaakt om de volgende kosten in rekening te brengen:
Annulering tot 6 maanden voor bezoekdatum geen kosten aan verbonden.
Annulering van 6 tot 3 maanden voor bezoekdatum 50% van het totaalbedrag (restitutie 50%).
Annulering van 3 maanden tot 1 maand voor bezoekdatum 75% (restitutie 25%).
Annulering korter dan 1 maand voor bezoekdatum 100% van het totaalbedrag (geen restitutie meer).

Overmacht
Snoeppieto heeft altijd het recht om de boeking aan te passen of te annuleren wanneer door overmacht hetgeen afgesproken, niet realiseerbaar is. (denk hierbij aan bijvoorbeeld brandschade, diefstal, overheidsmaatregelen of een ernstige ziektegolf). Wij zullen dan altijd in goed overleg kijken wat wel realiseerbaar is.
In zwaarwegende gevallen kan Snoeppieto besluiten om af te wijken van bovengenoemde bepalingen ten aanzien van het ontbinden door een lager of zelfs geen bedrag in rekening te brengen.

Beeld- en geluidopnamen door de boekende partij
Zonder voorafgaande toestemming van Snoeppieto is het niet toegestaan om beeld- en geluidopnamen van de diensten van Snoeppieto te gebruiken voor zakelijke of commerciële doeleinden, zoals op eigen websites, bedrijfsfolders, advertenties, op producten, flyers, posters etc. alles in de ruimste zin des woords.
Het is wel toegestaan om beeld en geluidsmateriaal te gebruiken in huiselijke kring, het personeelsblad en de school- of buurtkrant.

Opslag en gebruik van gegevens, beeld- en geluidsopnamen door Snoeppieto
Voor de levering van onze diensten worden gegevens van de boekende partij opgenomen in de administratie van Snoeppieto. Beeld- en geluidsopnamen van bezoeken kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden.

Schade aan eigendommen
Mocht tijdens het bezoek door toedoen van de boekende partij schade ontstaan aan onze eigendommen, dan worden de kosten van herstel/vervanging aan u doorberekend.

Verzorging
Wij staan garant voor een perfecte verzorging van de overeengekomen bezoeken/diensten. U kunt ervan op aan dat onze uiterlijke verzorging en kledij optimaal is. Wij zorgen standaard zelf voor het strooigoed van onze pieten (m.u.v. scholen) en tevens (indien van toepassing) voor een goede geluidsinstallatie. Onze medewerkers zijn van onberispelijk gedrag en voorzien van prachtige kostuums en haarwerken. Sint en Piet zijn gegarandeerd rook-, alcohol- en drugsvrij.

Werkomgeving
De omgeving waarin ons bezoek plaatsvindt, dient voldoende ruim (afhankelijk van het soort bezoek) en veilig te zijn. Zorgt u er bijvoorbeeld voor dat de vluchtwegen nooit geblokkeerd zijn.
Sinds 1 januari 2004 heeft iedereen (dus ook Sint en zijn knechten) recht op een rookvrije werkplek. Dit betekent dat iedereen zijn werk moet kunnen doen zonder meeroken. Wij verzoeken nadrukkelijk om zorg te dragen voor een rookvrije werkomgeving, niet alleen tijdens, maar ook ruim voor het bezoek. Mocht er in de werkomgeving voor het bezoek toch gerookt zijn, dan verzoeken wij u om deze omgeving ruim voor het bezoek te luchten.

Privacyverklaring
Snoeppieto hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de AVG. Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld,  zoals we dat hebben vastgelegd in onze Privacyverklaring.

Klachten en Nederlands Recht
Mocht u klachten hebben dan heeft u tot 8 dagen na de datum van afspraak de gelegenheid om dit aan ons kenbaar te maken. Wij zullen op een klacht altijd zo snel mogelijk reageren, uiterlijk binnen 14 dagen. Op door Snoeppieto aangegane overeenkomsten zijn deze Algemene Voorwaarden en het Nederland Recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht bij de Kantonrechter of Rechtbank.

september 2020